Sīkdatņu politika

INFORMĒŠANA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA “MĀKU PELDĒT” adrese Katrīnas dambis 26-6, Rīga, tālrunis 27119112, elektroniskā pasta adrese: info@makupeldet.lv SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS Makupeldet.lv tīmekļa vietne (www.makupeldet.lv) izmanto sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfails, cookies) iegūst personas datus (IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju datumu, laiku):

  • Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai
    noraidīšanu;
  • Mārketinga sīkdatnes, kas tīmekļa vietnē nonāk, lai nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas.

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, lietotājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Noraidot sīkdatnes, lietotājs noraida visas (vai tās, kurām nepiekrita) neobligātās un trešo pušu sīkdatnes,
ko izmanto šī tīmekļa vietne, izņemot nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas interneta vietnes darbības funkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). Makupeldet.lv leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu lietotājiem atbilstoša un drošas interneta vietnes piekļuvi, kā arī lai nodrošinātu lietotāju ar nepieciešamo informāciju un saglabātu iepirkuma grozu.

PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI

Personas datu saņēmēji ir Makupeldet.lv apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos
3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc lietotāja sniegtās
piekrišanas.
PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA
Makupeldet.lv tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu lietotājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo
pušu sīkdatņu izmantošanu neaktivizējot statistikas vai mārketinga sīkdatnes nospiežot pogu “Piekrist/aptiprināt
atzīmētās”. Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Makupeldet.lv tīmekļa vietnes kājenē
saiti “Sīkdatņu iestatījumi” un pēc tam izvēloties attiecīgo iestatījumu.
Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā
pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos.
Sīkdatņu iestatījumus lietotājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat
atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu
saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz lietotāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar lietotāja aktīvu
rīcību. Makupeldet.lv nav iespēju iejaukties lietotāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus
jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences". Vairāk informācijas par to, kā
konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, jūs varat atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu
mājaslapās:
• Chrome: Google Chrome Help Center,
• Firefox: Cookies - Information that websites store on your computer,
• Safari: Manage cookies and website data using Safari.
• Edge: Microsoft Edge, browsing data, and privacy,
• Opera: Security and Privacy in Opera (Referrals, redirections, and cookies).
Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.
PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBA VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS VALSTĪM
Makupeldet.lv tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek ārpus Eriopas Savienības valstīs - Lietuvā.
2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantu pieņēma lēmumus par
aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē, ka personas datus uz
Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti un nav jāievieš
papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu
normatīvajam ietvaram.
Savukārt attiecībā uz Facebook Inc. sīkdatnēm (tr), tā rezultātā dati var tikt nodoti ārpus Eiropas savienības valstīm –
Apvienoto Karalisti. 2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantu
pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē,
ka personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti
un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par
atbilstošu normatīvajam ietvaram.
LIETOTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Informējam, ka lietotajām kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt
personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu
apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu lietotāja
personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv .
TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES
NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES
Sesijas sīkdatnes ir funkcionālas sīkdatnes, kas ļauj atpazīt pārlūkprogrammu un lietotāja ierīci, interneta protokola (IP)
adresi, kas piešķirta lietotāja ierīcei, kad apmeklē konkrētu tīmekļa vietni, iegaumēt jebkuras izmaiņas vai izvēles
konkrētajā vietnē, lai tās būtu izmantojamas arī citās vietnes sadaļās.
Makupeldet.lv tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādi nepieciešamās sīkdatnes:
Sīkdatnes
nosaukums
Sīkdatnes
īpašnieks Tips Derīguma
termiņš Izmantošanas mērķis
wc_cart_hash
_#
Makupeldet.l
v html Uz sesijas
laiku
Nepieciešams iepirkumu
groza funkcionalitātes
nodrošināšanai, lai atcerētos
lietotāja ievietotās preces
sesijas laikā
wc_fragment
s_#
Makupeldet.l
v html Uz sesijas
laiku
Nepieciešams iepirkumu
groza funkcionalitātes
nodrošināšanai, lai atcerētos
lietotāja ievietotās preces
sesijas laikā
MĀRKETINGA SĪKDATNES
Mārketinga sīkdatnes – tiek izmantotas, lai sekotu līdzi apmeklētājiem tīmekļa vietnēs un analizētu lietotāja intereses
un, izveidojot lietotāja interešu digitālo profilu, ar nolūku piedāvāt lietotāja interesēm atbilstošākas reklāmas par precēm
vai pakalpojumiem. Šāda veida sīkdatnes neuzglabā tiešu lietotāja personisko informāciju, bet balstās uz lietotāja
pārlūkprogrammas un interneta ierīces unikālo identifikāciju. Tīmekļa vietnē makupeldet.lv tiek izmantotas
facebook.com sīkdatnes.
Makupeldet.lv tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādas mārketinga sīkdatnes:
Sīkdatnes
nosaukums
Sīkdatnes
īpašnieks Tips Derīguma
termiņš Izmantošanas mērķis
_fbp Makupeldet.lv http 3 mēneši
Facebook Inc sīkdatne, ar
kuras palīdzību tiek veidots
Jums atbilstoš reklāmas
saturs.
Personas dati var tikt
nodoti ārpus ES/EEZ –
uzņēmumam Facebook Inc
– uz Apvienoto Karalisti
tr Facebook.com pixel Sesijas
Facebook Inc sīkdatnes -
tiek saglabāta informācija
atkārtota mērķēta
mārketinga nolūkos.
Personas dati var tikt
nodoti ārpus ES/EEZ –
uzņēmumam Facebook Inc
- uz Apvienoto Karalisti
Šī mākupeldēt.lv interneta vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija ir
publicēta šajā interneta vietnē.